POLITYKA PRYWATNOŚCI ZWIĄZKU BUDDYJSKIEGO YESHE KHORLO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(tzw. RODO)

  1. Pisanie do Związku maila w dowolnej sprawie
  2. Zapisy na newslettera
  3. Przesyłanie formularza zgłoszeniowego na wydarzenia organizowane przez Związek.

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Związek Buddyjski „Yeshe Khorlo” w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Rzeźbiarska 43, 04-633 Warszawa, wpisany do rejestru kościołów oraz innych związków wyznaniowych pod numerem 108, REGON: 147490131, e-mail: info.yeshekhorlo@gmail.com, zwany dalej „Związkiem”. 

Związek jest operatorem także strony internetowej dostępnej pod adresem: http://yeshekhorlo.pl/ oraz https://center.yeshekhorlo.pl 

Twoje dane uzyskujemy od Ciebie drogą mailową, telefoniczną, pocztową, osobiście oraz za pomocą wyżej wymienionych stron internetowych a także podczas wymiany mailowej, zapisu na newslettery prowadzone przez Związek, zapisów na odosobnienia i kursy (przez formularze zgłoszeniowe) i inne formy praktyki / wydarzenia, poprzez przesłanie kwestionariusza członkowskiego, dokonywania wpłat i darowizn na konto bankowe Związku, zamówienia ewentualnych przesyłek. 

Wszelkie dane osobowe są podawane dobrowolnie i nie są one udostępniane przez Związek innym zewnętrznym podmiotom (a jeśli tak, to informujemy o tym). W ramach wewnętrznej działalności Związku dane osobowe są przekazane tylko upoważnionym osobom i wyłącznie w takim zakresie w jakim wymaga realizacja danego zadania statutowego Związku (np. organizacja kursu/odosobnienia, wysyłka pocztowa itd.).

Prosimy o podanie przez Ciebie pewnych dane osobowych, aby móc mieć kontakt z Tobą, móc zawrzeć i wykonać „umowę” zawartą z Tobą w celu realizacji zadań statutowych Związku (organizacja odosobnień lub innych form praktyki i wydarzeń), móc dostarczyć Ci „zamówioną przez Ciebie usługę” lub „przedmiot”: 

Podczas kontaktu mailowego lub zamówienia wysyłkowego uzyskujemy następujące dane osobowe:  imię, nazwisko, adres e-mail, ew. telefon kontaktowy, adres dostawy (tylko zamówienia). Przy dokonaniu przelewu na konto Związku: imię i nazwisko, numer konta, adres, wysokość wpłaty, opis.

Podawanie danych dotyczących twojej praktyki buddyjskiej i zdrowia nie są obowiązkowe, służą one wyłącznie do zorganizowania przebiegu wszelkich praktyk duchowych (odosobnień czy kursów) tak, aby były one jak najbardziej dopasowane do indywidualnych możliwości poszczególnych osób.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz potrzebnych nam swoich danych osobowych, może to skutkować tym, że niestety nie będziemy mogli mieć kontaktu z Tobą oraz zawrzeć z Tobą „umowy”: nie będziesz mógł wziąć udziału w odosobnieniach, kursach lub w innych formach praktyki, być przyjętym w poczet formalnych członków Związku lub nie będziemy mogli dostarczyć przesyłki.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową Związku. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Jeśli Chcesz uzyskać szczegółowe dane dotyczące sposobu zbierania, zarządzania i przechowywania twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: info.yeshekhorlo@gmail.com lub na adres pocztowy: Związek Buddyjski „Yeshe Khorlo” w Rzeczypospolitej Polskiej, 04-633 Warszawa ul. Rzeźbiarska 43

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś, lub kierując do nas mail na adres: info.yeshekhorlo@gmail.com lub center.yeshekhorlo@gmail.com.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w powyżej opisany sposób, dopóki nie wycofasz zgody.

Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Związek Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora, należy wysłać mail na adres: info.yeshekhorlo@gmail.com lub center.yeshekhorlo@gmail.com.

(Więcej szczegółów dotyczące zapisów i wypisania z poszczególnych list mailingowych znajdziesz poniżej.)

ZGODY i POUCZENIA

Osoba kontaktująca się drogą mailową ze Związkiem Buddyjskim „Yeshe Khorlo” w Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), Związek  informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Związek Buddyjski „Yeshe Khorlo” w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, 04-633 Warszawa ul. Rzeźbiarska 43, wpisany do rejestru kościołów oraz innych związków wyznaniowych pod numerem 180, REGON: 147490131, e-mail: info.yeshekhorlo@gmail.com.

2) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia przez Administratora działań na żądanie Klienta tj. skontaktowania się z Klientem przez Administratora w związku z wysłaniem przez Klienta wiadomości mailowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3) Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi informatyczne Administratorowi (w tej chwili nie korzystamy z tego).

4) Dane osobowe mogą być również udostępnione niezależnym podmiotom takim jak współpracownicy Administratora; współpracownicy Administratora przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu, o którym mowa w pkt 2).

5) Dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu.

6) Klientowi przysługują następujące prawa: 

a) prawo dostępu do podanych przez Klienta danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Klienta danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Klienta danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni; 

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, możliwe jest skierowanie do Administratora żądania pisemnego na adres Związek Buddyjski „Yeshe Khorlo” w Rzeczypospolitej Polskiej 04-633 Warszawa ul. Rzeźbiarska 43 ,lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info.yeshekhorlo@gmail.com

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem.

 

II. Osoba zapisująca się lub już zapisana na listę mailingową Związku wyraża zgodę na:

  1. otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej przesyłanej na podany przez siebie adres e-mail, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego Związku.

Wyrażenie w/w zgody jest dobrowolne. Osoba zapisująca się na listę mailingową przyjmuje do wiadomości, że udzielone przez nią zgody mogą być odwołane w każdym czasie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Związek Buddyjski „Yeshe Khorlo” w Rzeczypospolitej Polskiej, 04-633 Warszawa ul. Rzeźbiarska 43, wpisany do rejestru kościołów oraz innych związków wyznaniowych pod numerem 180, REGON: 147490131, , e-mail: info.yeshekhorlo@gmail.com.

2) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach:

a) usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; Administrator przechowuje je do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

b) przesyłania Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zaprzestania korzystania z Newslettera.

3) Dane osobowe osoby kontaktującej się za  pomocą emaila mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych lub podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi marketingowe (na przykład takie jak wysyłka maili).

4) Osobie kontaktującej się za pomocą maila przysługują następujące prawa: 

a) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni; 

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej można skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Związek Buddyjski „Yeshe Khorlo” w Rzeczypospolitej Polskiej, 04-633 Warszawa ul. Rzeźbiarska 43, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info.yeshekhorlo@gmail.com.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania osoba kontaktująca się ze Związkiem nie będzie mogła otrzymywać informacji handlowej od Administratora.

Wypisanie się i zapisy na listę mailingową Związku Buddyjskiego Yeshe Khorlo:

Zapisy na newsletter odbywają się poprzez wysłanie prośby  „o zapisanie na newslettera „na adres mailowy info.yeshekhorlo@gmail.com. Wypisać można się poprzez wysłanie maila na info.yeshekhorlo@gmail.com z prośbą o „wypisanie z listy mailingowej”, Administrator spełnia prośbę potwierdzając mailem to.

III. Osoba zainteresowana, wypełniając odpowiednie formularze zgłoszeniowe (w formacie pdf., doc, lub innej) przesyłając je drogą mailową, pocztową lub zgłaszając się za pomocą formularza on-line albo przekazując zgłoszenie osobiście w biurze, wyraża zgodę na:

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Związek Buddyjski „Yeshe Khorlo” w Rzeczypospolitej Polskiej, 04-633 Warszawa ul. Rzeźbiarska 43, wpisany do rejestru kościołów oraz innych związków wyznaniowych pod numerem 180, REGON: 147490131, e-mail: info.yeshekhorlo@gmail.com.

2) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Administratora.

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie przez Administratora działań na moje żądanie tj. przystąpienie do wydarzenia organizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4) Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora takim jak (dostawcy usług informatycznych).

5) Dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu.

6) Przysługują mi następujące prawa: 

a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przeniesienia danych osobowych; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni; 

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mam również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Związek Buddyjski „Yeshe Khorlo” w Rzeczypospolitej Polskiej, 04-633 Warszawa ul. Rzeźbiarska 43, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info.yeshekhorlo@gmail.com 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie wzięcie udziału w wydarzeniu.